gemeente

 • Wijkmanager Rianne van Iwaarden van de gemeente Middelburg roept de wijkbewoners op ideeën en plannen in te dienen om in aanmerking te komen voor een groencheque van 500 euro:

  Jaarlijks stelt de gemeente Middelburg een groencheque van maximaal 500 euro per wijk beschikbaar. Met het geld kunnen bewoners het groen in hun wijk op eigen initiatief en in eigen beheer uitvoeren. In de mooie groene wijk Griffioen kennen we al vele groeninitiatieven. Zo werd in 2014 de kruidentuin aan de Berkenlaan flink op de schop genomen met geld van de groencheque.. Een prachtig resultaat. U kunt dus met de cheque uw wijk zelf groener en kleuriger maken!

   

  Aanvragen voor 1 oktober

  Aanvragen moeten wel aan een aantal eisen voldoen. Het indienen van een plan alleen is niet voldoende. De aanleg en het onderhoud moeten duidelijk zijn, want die komen ook voor rekening van buurtbewoners. En als die taken worden uitbesteed, moeten zij uit het beschikbaar gestelde bedrag komen. Het geld is uitsluitend bedoeld voor het groen. Bankjes, afvalbakken en andere (speel)voorzieningen vallen niet onder de regeling.

  Hebt u een idee, dan kunt u dit indienen bij wijkmanager Rianne van Iwaarden van de gemeente Middelburg: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 0118-675536.

  Zij bespreekt alle ideeën met de leden van het Wijkteam Griffioen en gezamenlijk wordt bekeken of het initiatief aan de voorwaarden voldoet en haalbaar is.

  U kunt uw plan indienen tot 1 oktober 2014.

 • Het wijkteam wordt gevormd door een groep betrokken inwoners van de wijk samen met de wijkmanager van de gemeente. Het wijkteam onderhoudt goede contacten met de wijkbewoners, wijkmanager (mevrouw Rianne van Iwaarden), wijkwethouder (de heer Chris Simons), stichtingen in de wijk, zorgcentra etc.

  Zo leggen we verbindingen tussen bewoners onderling en de gemeente, we luisteren naar wat er in de wijk leeft, zoeken samen naar oplossingen en verwijzen waar nodig door. We streven naar een leefbare wijk waar het prettig wonen is en waar een goed onderling contact mogelijk is.
  Wilt u zelf iets ondernemen, in of voor de wijk, dan kunt u bij ons terecht voor advies en ondersteuning. Mochten wij niet voldoende kennis in huis hebben dan proberen wij u in contact te brengen met personen of instanties die u verder kunnen helpen.

  Samenstelling

  Het wijkteam is op dit moment als volgt samengeteld.
  Wim Schuitema (technisch voorzitter), Wim de Meurichy (secretaris), Jaap Zock, Marien Boonman, Harry Christiaanse, Margo Corbijn, Rianne van Iwaarden, Ella Lijnse, Bert Metselaar, Marco Paauwe, Irveline Stoltink en Kirstie van der Hei
  de-Güthe.

  Heeft u belangstelling voor het lidmaatschap van het wijkteam, laat dit even weten. We streven naar een sterk en breed samengesteld wijkteam.

  Contact

  U kunt contact opnemen met de secretaris van het wijkteam de heer Wim de Meurichy.

  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                 telefoon: 0118-627480

  Actueel

  De wijk Griffioen is een mooie groene en ruim opgezette wijk waar men graag woont. Datwillen we minstens zo houden, en liever nog beter. Stilstand is achteruitgang, dus samenzullen we onze schouders eronder moeten zetten om het leefklimaat in onze wijk te blijvenverbeteren.
  Daarom is door het Wijkteam een visie opgesteld voor de komende 10 jaar. Deze is o.a.gebaseerd op een eerdere visie uit 2008, diverse rapportages en rapporten, discussie over dezgn. Blauwe Zones en de resultaten van een themamiddag met wijkbewoners op 30 mei2015.
  Op basis van deze visie heeft het Wijkteam een Uitvoeringsprogramma voor het jaar 2016opgesteld waarin is opgenomen wat op korte en middellange termijn kan wordengerealiseerd. Hierin zijn vier centrale thema’s benoemd nl. Zorg en Welzijn (trekker HarryChristiaanse), energie neutrale wijk (trekker Marien Boonman), Cleene Hooge enPoppendamme (trekker Marien Boonman)en Ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur enveiligheid (trekker Wim de Meurichy).
  In de laatste vergadering van het Wijkteam van 9 maart 2016 is het uitvoeringsprogramma2016 Griffioen, wijk van de toekomst 2015-2025 vastgesteld en zijn de taken verdeeld.Het komend jaar wil het Wijkteam samen met de wijkbewoners, de gemeente en anderebelanghebbenden in gesprek gaan over het verder ontwikkelen en uitvoeren van ideeën enactiviteiten.
  Als u mee wilt werken aan het uitvoeren van de diverse projecten neemt u dan contact opmet de secretaris van het Wijkteam, Wim de Meurichy (tel. 627480) of bij een van de trekkersvan de thema’s.

  De verslagen van vorige vergaderingen vindt u hieronder.

   

  Uitvoeringsprogramma 2016

  maart 2016

  januari 2016

  november 2015

  september 2015

  Resultaten themadag 30 mei 2015

  mei 2015

  februari 2015

  Laatst geupdate : 29-4-2016

 • Het Wijkteam Griffioen heeft zich in 2015 onder meer gebogen over de volgende onderwerpen.
  • Belangrijkste onderwerp was ongetwijfeld het verder uitwerken van de Wijkvisie 2015-2025. Zo is een Uitvoeringsprogramma voor 2016 opgesteld om een begin te maken met het realiseren van onderdelen van onze visie. Daarover dadelijk meer.
  • Kees Sanderse heeft voor alle inwoners van onze wijk een inleiding gegeven over de Blauwe Zones, gebieden op de wereld waar mensen heel oud worden en waaraan dit te danken is (meer bewegen, niet roken, minder alcohol en drugs, minder calorieën en gezondere voeding, meer ontspanning en minder stress, sociale
  samenhang etc.). In onze visie hebben we hier onderdelen van verwerkt.
  • Oplossing gezocht voor het probleem van “vallende peren” in de Seisweg. Zo zijn de bomen blijven staan en worden de peren door bewoners opgeruimd in door de
  gemeente beschikbaar gestelde kliko’s.
  • In overleg met bewoners en gemeente de beste oplossingen gezocht bij opbreken van wegen en andere werkzaamheden.
  • Deelname aan activiteiten gemeente over burgerparticipatie.
  • Deelname aan het overleg van wijkteamvoorzitters van de Middelburgse wijken en overleg met de afdelingshoofdenhoofden van de gemeente.
  • Verzoeken aan gemeente om in situaties van overlast te handhaven (gemeente, politie, BOA’s).
  • Groenbeheer in de wijk (gemeente, bewoners). Problemen met onkruid en verbod op vergif spuiten.
  • Het plaatsen van bladkorven (proef vanaf 2016)om gevallen bladeren in te verzamelen.
  • Bouw woningen Seispark en appartementencomplex Alexia bij Hof ’t Seijs. Discussie over de boomsingel bij dit complex.
  • Verdwijnen buslijn 52 door de Griffioen. Behouden bushokjes in de wijk.
  • Burendag op 26 september in de Europalaan.
  • Voorbereiden agenda Wijktafels en adviseren over te verdelen Groencheques en Wijkbudget. (in 2015 10-jarig bestaan bomenbuurt € 700,-; Beweegpad voor Elke stap telt € 700,- en Griffioen de Wijk voor stoeptegelproject € 750,-).
  • Nieuw afvalplan gemeente en problemen met zwerfafval.
  • Organiseren van een dialoogbijeenkomst. Om na te gaan wat de jeugd in de wijk wil komt er in 2016 nog een dialoogbijeenkomst voor belangstellende jongeren en
  volwassenen in de categorie 18-50 jaar.
  • Wateroverlast woningen bomenbuurt.
  • Oversteekplaats Aventurijn.
  • Het vergroten van de sociale controle, cohesie en veiligheid in de wijk door bijvoorbeeld deel te nemen aan de voetjesactie(in samenwerking met de politie en
  gemeente) en het in het leven roepen van buurt WhatsApp groepen.
  In het Wijkteam zijn onder andere de vijf stichtingen uit de wijk vertegenwoordigd evenals de twee zorgcentra (Hof ’t Seijs en Eben Haëzer) en het Kindcentrum Aventurijn. Dit maakt onderlinge uitwisseling, coördinatie en afstemming mogelijk.
  De Stichting Griffioen de Wijk organiseert veel activiteiten voor jong en oud in onze wijk zoals een jaarlijkse toneelavond, filmavonden, mosselmaaltijd, sportloop, Jeu de Boules toernooi, Sinterklaas, inloop op vrijdagavond etc.
  De Stichting Hoogerzael heeft 120 schooltuintjes, is vrij toegankelijk met mogelijkheid om het fruit te proeven, heeft een ravot bos, waterspeelplaats, cursussen natuur, kruiden en jaarlijkse activiteiten als kerstboomverbranding, boomplantdag, lentefeest, modderdag en oogstfeest.
  De Stichting De Cleene Hooge houdt zich bezig met het behoud van het gebied De Cleene Hooge, realiseert Ommetjes met pontjes, bankjes en verrekijker (vogelgebied Zandvoortweg), De Stichting Bomenbuurt verzorgt onder meer het onderhoud aan het bomenbuurt park, zorgt voor een mooie entree in de wijk, biedt hulp bij aanleggen omgevingsplan en bomenplan b.v. Alexiacomplex en pluktuin Hof ’t Seijs.
  De Stichting Beweegpad i.o. heeft beweegroutes in de wijk aangelegd en organiseert o.a. wekelijkse beweeggroepen.
  Voor meer informatie zie de websites van de verschillende stichtingen.

  Wijkvisie 2015-2025
  De wijk Griffioen is een mooie groene en ruim opgezette wijk waar men graag woont. Dat willen we minstens zo houden, en liever nog beter. Stilstand is achteruitgang, dus samen zullen we onze schouders eronder moeten zetten om het leefklimaat in onze wijk te blijven verbeteren.
  Daarom is door het Wijkteam een visie opgesteld voor de komende 10 jaar. Deze is o.a. gebaseerd op een eerdere visie uit 2008, diverse rapportages en rapporten, discussie over de zgn. Blauwe Zones en de resultaten van een themamiddag met wijkbewoners op 30 mei 2015.
  Op basis van deze visie heeft het Wijkteam een Uitvoeringsprogramma voor het jaar 2016 opgesteld waarin is opgenomen wat op korte en middellange termijn kan worden gerealiseerd. Hierin zijn vier centrale thema’s benoemd nl. Zorg en Welzijn (trekker Harry Christiaanse), energie neutrale wijk (trekker Marien Boonman), Cleene Hooge en Poppendamme (trekker Marien Boonman)en Ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur en veiligheid (trekker Wim de Meurichy).
  Het komend jaar wil het Wijkteam samen met de wijkbewoners, de gemeente en andere belanghebbenden in gesprek gaan over het verder ontwikkelen en uitvoeren van ideeën en activiteiten.
  Als u mee wilt werken aan het uitvoeren van de diverse projecten neemt u dan contact op met de secretaris van het Wijkteam, Wim de Meurichy (tel. 627480) of bij een van de trekkers van de thema’s.
  Het uitvoeringsprogramma is te raadplegen op het onderdeel Wijkteam op de website van
  stichting Griffioen de Wijk (www.griffioendewijk.nl)